e-comt tràmits on line

COMG

Informació i Convocatòries de l’Assemblea de Compromissaris

 

De l'Assemblea de Compromissaris
Article 14
Naturalesa i composició
1 L'Assemblea de Compromissaris estarà constituïda per un nombre de delegats equivalent al 7% dels cens electoral, elegits per sufragi universal, secret i directe.

 

2 La durada del mandat serà de quatre anys.

 

Article 15
Distribució de delegats

1 L'Assemblea de Compromissaris estarà formada pels delegats de les comarques en què el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona tingui competències. Les comarques són les següents:

 

Alt Camp, capital Valls
Baix Camp, capital Reus
Baix Ebre, capital Tortosa
Baix Penedès, capital el Vendrell
Conca de Barberà, capital Montblanc
Montsià, capital Amposta
Priorat, capital Falset
Ribera d'Ebre, capital Móra d'Ebre
Tarragonès, capital Tarragona
Terra Alta, capital Gandesa

 

2 El repartiment del nombre de delegats a l'Assemblea de Compromissaris es farà proporcionalment al nombre de col·legiats de cada comarca. En la distribució de delegats es garantirà un mínim d'un delegat per comarca.

 

Article 16
Sessions i convocatòries
L'Assemblea de Compromissaris es convocarà ordinàriament dues vegades per any, com a mínim, i extraordinàriament a criteri de la Junta de Govern o quan ho demani un nombre equivalent a un terç dels delegats de l'Assemblea.

 

Els acords es prendran per majoria simple dels presents, tret del cas de votar una moció de censura que es farà de manera secreta i requerirà el vot favorable de dos terços de tots els delegats que componen l'Assemblea de Compromissaris. En cap cas no serà vàlid el vot delegat.

 

L'ordre del dia serà fixat pel ple de la Junta de Govern, a proposta del president de la Junta, cinc membres d'aquesta o vint delegats de l'assemblea de Compromissaris. No es podran prendre acords sobre cap punt que no consti a l'ordre del dia.

 

Article 17
La convocatòria per a les sessions ordinàries s'haurà de trametre als delegats, per escrit i amb l'ordre del dia, amb una antelació mínima de quinze dies. Les sessions extraordinàries podran convocar-se mitjançant telegrama o altres sistemes de comunicació, amb quaranta-vuit hores d'antelació.


 
© 2010 Col·legi Oficial de Metges de Tarragona Web realitzada per MediTecnologia