e-comt tràmits on line

COMG

Servei de queixes i reclamacions dels usuaris i col·legiats

 

Entre les funcions públiques i finalitats pròpies que la Llei atribueix als Col·legis Professionals es troba la de garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional. 

 

En atenció al compliment d’aquestes funcions, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT), es constitueix en l’òrgan competent per a la valoració de les actuacions professionals i per a la comprovació de que aquestes s’adeqüen i compleixen la bona practica mèdica i les obligacions deontològiques de la professió.

 

Així, la Junta de Govern en exercici de les potestats que li venen atribuïdes en virtut dels Estatuts del COMT i de la Llei 7/2006, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, iniciarà i resoldrà sempre els procediments relatius al control de l’exercici de la professió, ja sigui per denúncia rebuda per un usuari o company, per petició raonada d’un altre òrgan, o d’ofici.

 

Les queixes i reclamacions per l'actuació professional d'un col.legiat, tant si es presenten per un usuari o per un altre col.legiat, hauran de constar per escrit dirigit a la Junta de Govern del COMT, en el que com a mínim, caldrà que hi consti:

 

  • a) el nom i cognoms de la persona que formula la queixa o reclamació
  • b) el domicili postal a efectes de notificacions, mes el número de telèfon o l'adreça electrònica en el seu cas.
  • c) els fets, raons i la petició en que es concreti amb tota claredat la seva sol.licitud, amb identificació del col.legiat contra el que es formuli la queixa o reclamació.
  • d) El lloc i la data
  • e) La signatura de l'interessat que formula la quexa o reclamació.

 

L'escrit es pot presentar en el Registre General del COMT, a la Via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003 Tarragona:
1.  Personalment
2. Per correu postal administratiu.
3. Electrònicament:
- Correu electrònic amb certificat digital en que s'identifiqui a la persona que formula la queixa o reclamació, a la següent adreça electrònica comt@comt.cat
- Mitjançant el següent formulari.(per realitzar el tràmit on line, necessitarà un certificat digital o DNI electrònic).

 

Tf. General d’assistència  Centraleta del 977 232 012

 
© 2010 Col·legi Oficial de Metges de Tarragona Web realitzada per MediTecnologia