e-comt tràmits on line

COMG

Reducció / exempció de quotes col·legials

Sol·licitud d’exempció de quotes col·legials per Metge Honorífic a causa d’una invalidesa o discapacitació, o incapacitació legal.

Informació:


Els metges que han complert l’edat de 70 anys, passen a la condició de Col·legiats Honorífics automàticament, quedant exempts del pagament de les quotes col·legials.

 

Tanmateix poden sol·licitar a la Junta de Govern la incorporació a la mateixa condició de Col·legiat Honorífic tots aquells metges que no havent complert l’edat reglamentaria de 70 anys es trobin en situació d’invalidesa per a l’exercici de la professió de metge, de discapacitat total o permanent  per poder treballar, o hagin estat incapacitats legalment.

 

Aquest reconeixement comporta la classificació com a col.legiat no-exercent, i, per tant, el col·legiat haurà de donar-se de baixa de la pòlissa  de RCP que tingui subscrita.

 

Requisits necessaris:

 

  • Resolució d'invalidesa, o de discapacitació, o d’incapacitació legal.
  • Sol·licitud.


 
© 2010 Col·legi Oficial de Metges de Tarragona Web realitzada per MediTecnologia