e-comt tràmits on line

COMG

Reducció / exempció de quotes col·legials

Sol·licitud de reducció de quotes col·legials per motiu d’atur

Informació:


Els metges que declarin i justifiquin estar a l’atur i no estar treballant en cap tipus de feina remunerada, tindran dret a gaudir temporalment de l’exempció de quotes col·legials.

 

Els col.legiats als qui sigui reconeguda l’exempció, passaran a la clase de no-exercents i, per tant, si tenen la pólissa de Responsabilitat Civil Professional del Col·legi, passaran a tenir la pòlissa de RCP en la modalitat de no exercent temporal, que comporta una important reducció de cost.

 

I quan tornin a realitzar una activitat professional retribuïda, ho hauran de comunicar al COMT per tal de tornar a la situació de col·legiat en exercici.

 

Requisits necessaris:

 

  • Informe de Vida Laboral (TRESORERIA DE LA SEGURETAT SOCIAL: TELEFON 901 50 20 50 O MAIL www.seg-social.es).
  • Certificat de l’Agència Tributària acreditatiu de que no està inscrit en el cens d’obligats tributaris amb la condició de metge (epígraf 831, 832, o 833), emès com a màxim 2 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud d’exempció.
  • Sol·licitud.


 
© 2010 Col·legi Oficial de Metges de Tarragona Web realitzada per MediTecnologia